Main Street Urgent Care complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-830-249-9995  ï¼ˆTTY:1-830-249-9995 )。

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 )번으로 전화해 주십시오

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-830-249-9995 ) رقم .1-830-249-9995  :والبكم الصم Ú¾

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ Ú©Ùˆ زبان Ú©ÛŒ مدد Ú©ÛŒ خدمات مفت میں دستیاب ہیں Û” کال کریں 1-830-249-9995   (TTY: 1-830-249-9995 ).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-830-249-9995  (ATS : 1-830-249-9995 ).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ) पर कॉल करें।

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ).

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-830-249-9995  (телетайп: 1-830-249-9995 ).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-830-249-9995 (TTY:1-830-249-9995 )まで、お電話にてご連絡ください。

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-830-249-9995  (TTY: 1-830-249-9995 ).

Contact Us

Main Street Urgent Care

Main Street Urgent Care